REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI TRANSPARENT POWERS

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Portalu jest Transparent World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Innowacyjnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729089, NIP: 9512460962, REGON: 380052092, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, e-mail do korespondencji: mirek@transparentworld.pl.
 2. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu oraz zasady członkostwa w społeczności Transparent Powers, w szczególności Mint NFT Transparent Powers, uprawnienia związane z własnością NFT Transparent Powers, warunki obrotu NFT Transparent Powers, zasady grywalizacji z użyciem NFT Transparent Powers, zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: http://portal.transparentworld.pl/regulamin. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniana na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Korzystanie przez członków społeczności Transparent Powers z dodatkowych benefitów może zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord społeczności Transparent Powers oraz Portalu.

§ 2. DEFINICJE

 1. Blockchain – umożliwiająca uruchamianie Smart Kontraktów, otwarta i zdecentralizowana baza danych, w której zapisy tworzone są przy pomocy kryptografii i układane w łańcuchu bloków w taki sposób, że każdy dokonany zapis w tej bazie zostaje utrwalony w sposób nieodwracalny i niezmienny.
 2. ETH (skrót od Ether) – macierzysta waluta wirtualna sieci Ethereum.
 3. Grafika – obraz w formacie PNG przedstawiający 1 spośród 20 różnych przedmiotów: gitara, globus, krawat&kawa, kolorowa kostka, berło, książki, laptop, mapa skarbów, miotacz płomieni, młot, byk, diament, flaga, skrzydła husarii, lis, orzeł, rakieta, jednorożec, miecz, żubr.
 4. Kolekcja – stworzona przez Administratora, limitowana liczba Plików Cyfrowych, przeznaczonych do Mintu NFT Transparent Powers.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Kursy Akademii – treści udostępniane członkom społeczności Transparent Powers za pośrednictwem strony internetowej http://portal.akademia.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Mint – czynność polegająca na wygenerowaniu i zapisaniu w Blockchain unikatowego kodu (token ID) połączonego z indywidulanie oznaczonym plikiem cyfrowym, co jest równoznaczne ze stworzeniem NFT.
 8. NFT (eng. Non-Fungible Token) – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w Blockchain, certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością powiązanego z NFT Pliku Cyfrowego.
 9. NFT Transparent Powers – stanowiąca warunek dostępu do społeczności Transparent Powers limitowana liczba NFT, stworzona w wyniku Mintu z udostępnionej przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych. NFT Transparent Powers stworzone zostały w standardzie ERC721 i mogą być przedmiotem obrotu z użyciem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę ETH.
 10. Plik Cyfrowy – każda wchodząca w skład Kolekcji grafika zapisana w formacie PNG, która w wyniku Mintu zostaje powiązana z tokenem NFT Transparent Powers poprzez odpowiedni zapis w metadanych.
 11. Portal – strona internetowa pod adresem: https://portal.transparentworld.pl.
 12. Portfel – współdziałający z Blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie NFT oraz udział w Transakcjach.
 13. Powiązane Platformy – umożliwiające przeprowadzanie Transakcji NFT platformy sprzedażowe https://opensea.io/ oraz https://looksrare.org/, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
 14. Uprawniony – osoba, która za pośrednictwem strony internetowej https://akademia.pl/6 dokonała zakupu Transparent Powers NFT lub Pakietu Gamechanger lub Pakietu Pochłaniacz Światów, a także inna osoba, która w związku z korzystaniem z usług Administratora, otrzymała od niego zaproszenie do społeczności Transparent Powers.
 15. Użytkownik – każdorazowy właściciel co najmniej jednego tokenu NFT Transparent Powers, który zaakceptował Regulamin. Spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności Transparent Powers.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 17. Smart Kontrakt – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i zapisany w Blockchain, umożliwiający Mint oraz obrót tokenami NFT.
 18. Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain, czynność prawna oparta o Smart Kontrakt, skutkująca przeniesieniem własności NFT Transparent Powers na nabywcę w zamian za ETH.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania z Portalu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności Transparent Powers, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. posiadanie Portfela (rekomendowany MetaMask),
 3. posiadanie konta w aplikacji Discord,
 4. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
 5. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 6. dostęp do Internetu,
 7. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 8. możliwość odtwarzania plików wideo.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Portalu. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub innych Użytkowników.  
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie w Portalu.
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 5. Administrator informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Użytkownik będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że umożliwienie Mintu NFT Transparent Powers lub udzielenie dostępu do Kursów Akademii lub do serwera Discord społeczności Transparent Powers, stanowi o spełnieniu przez Administratora świadczenia z umowy o dostarczenie treści cyfrowych, o których mowa w ust. 8 powyżej. Użytkownik będący Konsumentem jest świadomy, że chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym, traci on prawo odstąpienia od umowy i wyraża on na to zgodę.  
 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. SPOŁECZNOŚĆ TRANSPARENT POWERS

 1. Członkostwo w społeczności Transparent Powers uprawnia do:
 1. dostępu do dedykowanego mailingu,
 2. dostępu do zamkniętego serwera społeczności Transparent Powers w aplikacji Discord,
 3. możliwości udziału w grywalizacji oraz dostępu do Kursów Akademii, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu,
 4. korzystania z benefitów oferowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 1. Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy.
 2. Warunkiem członkostwa w społeczności Transparent Powers jest posiadanie co najmniej 1 (jednego) NFT Transparent Powers i akceptacja Regulaminu.
 3. Łączna liczba dostępnych NFT Transparent Powers wynosi 5000 (pięć tysięcy) sztuk.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać więcej niż jeden NFT Transparent Powers.
 5. Administrator jest uprawniony do zwiększenia limitu członków społeczności lub ilości NFT Transparent Powers w każdym czasie, według własnego uznania, poprzez zmianę Regulaminu.
 6. Udzielenie dostępu do Portalu oraz serwera Discord społeczności Transparent Powers następuje automatycznie po podłączeniu Portfela, w którym zapisany jest NFT Transparent Powers.
 7. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla  społeczności Transparent Powers jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy.
 8. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord społeczności Transparent Powers.

§ 5. GRYWALIZACJA I DOSTĘP DO KURSÓW

 1. Każda z 5000 sztuk NFT Transparent Powers odzwierciedla jedną kartę z Grafiką. Istnieje 20 różnych kategorii Grafik, a każda Grafika występuje w 250 sztukach.
 2. Wszystkie NFT Transparent Powers utracą przypisane im funkcje użytkowe (ang. utility) z dniem 12.12.2023 roku o godz. 23:59. Do tej daty, na zasadach określonych w Regulaminie, Użytkownik może posiadane NFT Transparent Powers wymieniać, w tym dokonywać Transakcji, jak również stakować w zamian za dostęp Kursów Akademii. Po wskazanym wyżej terminie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji użytkowych posiadanych NFT Transparent Powers.
 3. Użytkownik, który będzie zbierze 2 NFT Transparent Powers oraz 1 NFT Cool Guys oraz 1 NFT Firestarters, a na każdym z tych NFT będzie uwidoczniona ta sama Grafika, pod warunkiem przechowywania NFT Firestarters i NFT Cool Guys w tym samym Portfelu przez okres co najmniej 1 roku, będzie mógł wymienić je na 1 NFT Transpatrent Entity i korzystać z powiązanych z nim uprawnień.
 4. Użytkownik, który zbierze 20 NFT Transparent Powers odzwierciedlających 20 różnych Grafik,  będzie mógł wymienić je na 1 NFT Cool Guys oraz 1 NFT Firestarters i korzystać z powiązanych z nimi uprawnień. Łączna liczba dostępnych do uzyskania w ten sposób NFT Cool Guys i NFT Firestarters wynosi po 100 sztuk.
 5. Administrator może ogłosić także dodatkowe opcje grywalizacji z użyciem NFT Transparent Powers.
 6. Użytkownik może wykorzystać posiadane NFT Transparent Powers do uzyskania dostępu do Kursów Akademii na okres 2 miesięcy, przy czym 1 NFT Transparent Powers można wykorzystać w celu uzyskania dostępu do 1 wybranego Kursu Akademii. Po zakończeniu 2-miesięcznego okresu, Użytkownik traci dostęp do Kursu Akademii i otrzymuje zwrot swojego NFT Transparent Powers.
 7. Możliwe jest jednoczesne wykorzystanie więcej niż 1 NFT Transparent Powers i otrzymanie w zamian dostępu do więcej niż jednego Kursu Akademii.
 8. Oferta Kursów Akademii, do których Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp w drodze wykorzystania NFT Transparent Powers, będzie na bieżąco rozwijana.

§ 6. MINT NFT TRANSPARENT POWERS

 1. Prawo do Mintu NFT Transparent Powers przysługuje Uprawnionemu, który w terminie do dnia 30.06.2022 roku do godz. 23.59 dodał adres swojego Portfela do utworzonej przez Administratora listy osób upoważnionych do Mintu NFT Transparent Powers i otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisu na tę listę.
 2. Mint NFT Transparent Powers  odbędzie się za pośrednictwem Portalu. Możliwość wykonania Mintu rozpocznie się w dniu 7.07.2022 roku o godz. 19:00. i potrwa do dnia 21.07.2022 roku do godz. 20:00.
 3. W celu dokonania Mintu NFT Transparent Powers, Uprawniony musi posiadać Portfel zasilony ETH w liczbie wystarczającej do pokrycia ceny gazu niezbędnego do Mintu NFT Transparent Powers w sieci Ethereum. Opłata za gaz jest uiszczana w całości na rzecz sieci Ethereum według stawki aktualnej w dacie wykonywania Mintu. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za wysokość należnej na rzecz sieci Ethereum opłaty za gaz, jak również nie pobiera od Uprawnionego żadnych opłat za Mint Transparent Powers.
 4. Warunkiem dołączenia Uprawnionego do społeczności Transparent Powers jest akceptacja Regulaminu oraz Mint co najmniej 1 (jednego) NFT Transparent Powers, które zostaje zapisane w Portfelu Uprawnionego.
 5. Uzyskanie przez Uprawnionego członkostwa w społeczności Transparent Powers następuje z chwilą zapisania NFT Transparent Powers w Portfelu Uprawnionego.
 6. Brak zapisu Uprawnionego na listę, o której mowa w ust. 1 powyżej  lub brak zapisania NFT Transparent Powers w Portfelu Uprawnionego w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, są równoznaczne z rezygnacją przez Uprawnionego z odbioru NFT Transparent Powers, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Administrator dopuszcza możliwość przesłania Uprawnionemu NFT Transparent Powers w terminie uzgodnionym indywidualnie, pod warunkiem uiszczenia przez Uprawnionego opłaty w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 22.07.2022 roku do dnia ustalonej indywidualnie daty przesłania. W celu skorzystania z możliwości wskazanej w zdaniu poprzedzającym, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: mirek@transparentworld.pl.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Uprawniony traci uzyskany wcześniej dostęp do serwera Discord społeczności Transparent Powers oraz może stać się Użytkownikiem nabywając NFT Transparent Powers w wyniku Transakcji.
 9. Uprawniony, który dołączył do społeczności Transparent Powers, w przypadku sprzedaży NFT Transparent Powers, nie traci dostępu do tych Kursów Akademii, które zostały przez niego kupione przed datą uzyskania członkostwa w społeczności Transparent Powers.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej, członkostwo w społeczności Transparent Powers i wynikające z niego uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu są nierozłącznie powiązane z zapisanymi w Portfelu Użytkownika NFT Transparent Powers. Oznacza to, że zbycie posiadanych przez Użytkownika NFT Transparent Powers w wyniku Transakcji, będzie skutkowało przeniesieniem na ich nabywcę członkostwa w społeczności Transparent Powers.

§ 7. WARUNKI SPRZEDAŻY NFT TRANSPARENT POWERS

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych niniejszym paragrafem, Użytkownik może sprzedać NFT Transparent Powers w każdym czasie, dowolnie wybranej osobie i za dowolną cenę. Transakcja następuje z wykorzystaniem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za świadczenie wzajemne wyrażone w ETH.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w § 6 ust. 9 Regulaminu, Użytkownik, który dokonał sprzedaży NFT Transparent Powers, traci członkostwo w społeczności Transparent oraz związane z nim uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą zapisania NFT Transparent Powers w Portfelu nabywcy.
 3. W celu dokonania Transakcji, Użytkownik może skorzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż NFT w sieci Ethereum.
 4. Transakcja realizowana jest w całości według zasad określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika platformy sprzedażowej.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej, Administrator nie jest stroną Transakcji, nie ma wpływu na jej dokonanie i treść oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej skutki.
 6. Administrator respektuje rezultat Transakcji w postaci przejścia własności NFT Transparent Powers na inną osobę. Administrator umożliwia każdorazowemu właścicielowi NFT Transparent Powers dołączenie do społeczności Transparent Powers na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W oparciu o zawartą przez Administratora z Powiązaną Platformą umowę, od każdej Transakcji NFT Transparent Powers zrealizowanej za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Administrator otrzyma prowizję w wysokości do 10% ceny Transakcji. Aktualna wysokość prowizji jest możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem Powiązanej Platformy. Należna Administratorowi prowizja jest pobierana i przekazywana do Portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji Transakcji za pośrednictwem Powiązanej Platformy, pomniejszając w ten sposób liczbę ETH otrzymywanych przez sprzedającego tytułem ceny sprzedaży NFT Transparent Powers.
 8. Przed dokonaniem Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować nabywcę NFT Transparent Powers o treści Regulaminu oraz konieczności jego akceptacji w celu dołączenia do społeczności Transparent Powers.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA PLIKU CYFROWEGO

 1. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie, w tym prawa zależne, do wszystkich Plików Cyfrowych wchodzących w skład Kolekcji. Administrator jest wyłącznie uprawniony do udzielania wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Plików Cyfrowych.
 2. Nabycie NFT Transparent Powers przez Użytkownika, w wyniku Mintu lub Transakcji, nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, ani nie upoważnia go wykonywania autorskich praw osobistych do  związanego z tym NFT Transparent Powers Pliku Cyfrowego.
 3. Administrator udziela każdorazowemu właścicielowi NFT Transparent Powers niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z powiązanego z tym NFT Transparent Powers Pliku Cyfrowego, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pliku Cyfrowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pliku Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Plik Cyfrowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Z chwilą każdorazowego przeniesienia własności NFT Transparent Powers w wyniku Transakcji, udzielona licencja wygasa względem jego zbywcy i powstaje na rzecz nabywcy.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące jego działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki,  z dopiskiem, że reklamacja dotyczy portal.transparentpowers.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres: mirek@transparentworld.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 7 lipca 2022 roku.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 3. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia Portalu, dostępnych opcji dla Użytkowników lub zmiany adresu strony internetowej Portalu. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub uprawnień określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, po wejściu w życie zmiany Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu.
 5. Administrator dąży do utrzymania dostępności Portalu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia dostępności Portalu z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia działalności Portalu, po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniem Użytkowników, w przypadku zaistnienia obiektywnie uzasadnionych podstaw, w tym w szczególności wynikających ze zmian obowiązującego stanu prawnego, zmiany profilu działalności lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 6. W przypadku definitywnego zakończenia działalności Portalu, Użytkownicy nie tracą przysługującego im dostępu do Kursów Akademii.

§ 11. INFORMACJA O RYZYKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora jest ograniczony do umożliwienia Uprawnionym Mintu NFT Transparent Powers, dostarczenia społeczności Transparent Powers zamkniętego, moderowanego wstecznie przez Administratora serwera Discord, respektowania faktu przejścia własności NFT Transparent Powers oraz weryfikacji uprawnień Użytkowników i udzielania im dostępu do usług objętych Regulaminem.
 2. Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania materiałów oraz wszelkich innych elementów znajdujących się w Portalu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Wszelkie Materiały publikowane przez Administratora w Portalu lub w ramach serwera Discord społeczności Transparent Powers mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty, rekomendacji lub zaproszenia do inwestowania na rynkach alternatywnych. Administrator nie pośredniczy w Transakcjach NFT, ani nie świadczy usług doradczych.
 4. Członkostwo w społeczności Transparent Powers jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie usług objętych Regulaminem. Użytkownik jest jednak świadomy, że  w przypadku Mintu lub dokonania Transakcji NFT Transparent Powers, klucz publiczny Portfela Użytkownika zostaje nieodwracalnie i publicznie uwidoczniony w sieci Ethereum poprzez zapis w Blockchain.
 5. Warunki użytkowania Portfela określa wyłącznie jego dostawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Portfel Użytkownika i zgromadzone w nim wartości.
 6. Poza określonymi Regulaminem uprawnieniami związanymi z własnością NFT Transparent Powers, Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych rezultatów. Użytkownik samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania NFT Transparent Powers, w tym o dokonywaniu Transakcji.
 7. Dokonując Transakcji NFT Transparent Powers Użytkownik działa wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest świadomy ryzyka nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości NFT Transparent Powers. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje w sieci Blockchain mają charakter nieodwracalny także w przypadku nieprawidłowego ich wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Sieć Ethereum ani obsługujące ją portale sprzedażowe, w tym Portale Powiązane, nie znajdują się pod jakąkolwiek kontrolą lub wpływem Administratora i nie gwarantuje on ich poprawnego działania.
 9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne należności publicznoprawne związane z Transakcją, mogące wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dokonując Transakcji Użytkownik jest zobowiązany zbadać czy planowana Transakcja nie jest kwalifikowana jako czynność bankowa, nadzorowana lub w inny sposób prawnie reglamentowana.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualnie brak jest regulacji prawnych, które dotyczyłyby technologii Blockchain lub tokenów (w tym NFT) oraz, że ewentualne nowe regulacje prawne lub wytyczne mogą istotnie wpłynąć na możliwość i zakres korzystania z Portalu oraz NFT Transparent Powers.
 11. Użytkownik jest świadomy, że istnienie społeczności Transparent Powers oraz gotowość jej członków do dokonywania Transakcji mogą mieć wpływ na wartość NFT Transparent Powers. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia społeczności Transparent Powers i nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie lub całkowitą utratę wartości NFT Transparent Powers w przypadkach zakończenia działalności Portalu lub istnienia społeczności Transparent Powers.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Transparent World sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem:

 http://portal.transparentworld.pl/politykaprywatnosci.

 1. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Portalu  lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: mirek@transparentworld.pl. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 2. Znaki towarowe figurujące w ramach Portalu należą do odpowiednich uprawnionych, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.